- Agenda -
Datum Wie Wat Bijzonderheden
15-02-19 Beg Plannen
22-02-19 Dylan, Tessa vdw, Micha Groot UFO Spel
1-03-19 Beg Hakweekend
2-03-19 Beg Hakweekend
3-03-19 Beg Hakweekend
8-03-19 Beg Jantje Beton Opkomst eerder laten starten
9-03-19 Beg iScout Bij JMC
15-03-19 Nathan ter L, Stijn, Margot, Megan Vuur opkomst Gewoon gezellig
22-03-19 Simon, Zafir Graffiti-opkomst
29-03-19 Lucas, Ruben, Tessa W Iets met vertrouwen
5-04-19 Kiara, Eva ???
7-04-19 Beg Duinenmars
12-04-19 Zafir, Micha, Simon 24-uurs Misschien in Rotterdam
19-04-19 Ellemijn, ??? ???
26-04-19 Beg ntb
3-05-19 Simon, ??? ???
10-05-19 Nathan, Margot, Megan, Stijn Crazy 88 -achtig
24-05-19 Lucas, Saskia, Tessa W, Ruben ???
31-05-19 Kiara, Eva Allemaal spelletjes
7-06-19 Geen opkomst ivm Pinksterkamp
8-06-19 Beg Pinksterkamp
9-06-19 Beg Pinksterkamp
10-06-19 Beg Pinksterkamp
14-06-19 Margot, Ellemijn ???
21-06-19 Nathan de G, Saskia ???
28-06-19 Nathan ter L, Stijn, Margot, Megan Glibberbal
5-07-19 Tessa vdw, Dylan Wie is de mol
12-07-19 Allemaal Materiaal controleren
19-07-19 Geen Opkomst ivm Zomerkamp
20-07-19 Beg Zomerkamp
21-07-19 Beg Zomerkamp
22-07-19 Beg Zomerkamp
23-07-19 Beg Zomerkamp
24-07-19 Beg Zomerkamp
25-07-19 Beg Zomerkamp
26-07-19 Beg Zomerkamp